8. lokakuuta 2019

Educational Data and Learning Analytics is the New 10X for Personalizing Learning


Education and technology is evolving at a faster pace than in any other period in recent history. Global Market Insights (2018) predicts that Artificial Intelligence (AI) in the education market is $6 billion globally by 2024.

Data - the new oil of our times - is generated at a speed that we have never seen before. World Economic Forum (2019) estimated that 463 exabytes of data will be created each day globally – that’s the equivalent of 212,765,957 DVDs per day by 2025. This is also mind-blowing from a historical perspective as 90 percent of all the data in the world was generated during last 2 years. The quality of data is key to unlocking next level of insights.


Future-proof and Skills?

We are on the cusp of the 4th industrial revolution with changes also for education and how we work. The skill sets required are under constant change. According to World Economic Forum 2016, more than 65% of learners will work in jobs that don’t even exist today. There is also strong call for a broad spectrum of skills - also soft skills. According PWC (2018) 91% of CEOs globally say that they need to strengthen their organisation’s soft skills alongside digital skills. The question is: are we preparing students with "future-proof" skills? The answer is most likely both yes and no. It is tough to predict as the world is more complex than before.

Versatile Learning Landscapes

As technology is changing, also the learning landscapes are getting more multi-faceted. Learning and teaching is taking place anywhere anytime. Schools are embracing new technologies. The learning journey of a student renders multiple touch-points to a wide range of learning events, interactions, devices and resources. As a result data resides in multiple locations, fragmented, siloed, non-comparable and sometimes even forgotten.


From hindsights to insights


One of the biggest challenges for educational institutions and systems is the lack of a holistic 360 view into data. Poor visibility and insights into educational data affects both learning outcomes and ROI. Informed decisions on the other hand, requires data and making use of data analytics. It is clear that data alone will not improve education, but it can be a powerful part of the solution. We should move from hindsight to insight and base decisions on data.

Imagine being able to see what type of 21st century skills are practised or developed by pulling data from various applications. Imagine being able to drill down from state, district, school, class to individual level to get a snapshot or historical data on future skills like problem-solving, creativity, collaboration and digital competencies.


Governments and education providers would benefit from cooperation with innovative start ups to create data-driven solutions supporting future skills development. This means rethinking education as we know it. It is not an over-exaggeration to proclaim that Educational Data is the New 10 X for learning. This is underpinned by data.


Learning Analytics

There are several reasons why a systemic approach to data-collection and analysis is critical within education. For instance, the ability to predict student performance based on a set of features (inputs values) to improve educational outcomes and early intervention. Connecting the right data-sources and data-models is the key when predicting academic success.There are however several other areas benefiting of data and insights.The education sector is investing every year extensively in educational software and hardware. Understanding software adoption and hardware penetration to calculating, ROI (return on investment), developing future-proof skills all need metrics and data. This is important from allocation point of view, but also has impact on learning outcomes.

If you want to hear more about our data-analytics solution for education, please contact us!

10. syyskuuta 2019

Tiedolla kohti näyttöön perustuvaa muutosjohtamista

Jatkuvasta muutoksesta ja sen välttämättömyydestä on puhuttu opetusalan organisaatioissa jo pitkään. Viimeistään parin vuoden takainen opetussuunnitelmauudistus sinetöi peruskouluissa sen, että kovinkaan moni opetusalalla työskentelevä ei ole omassa työssään voinut välttyä muutospuheilta ja niihin liittyviltä käytännön toimenpiteiltä.


Olemme Edudata.io:ssa pohtineet sitä, minkälaiset elementit ovat laadukkaan oppilaitosjohtamisen takana, ja mikä on tiedon rooli onnistuneessa muutosjohtamisessa. Sanotaan (esim. Stenvall & Virtanen, 2007), että muutoksessa tarvittavalle tiedolle on kolme vaatimusta: ajantasaisuus, paikkansapitävyys ja kokonaisvaltaisuus. Nämä kolme elementtiä kirkkaana mielessä olemme halunneet lähteä rakentamaan ratkaisua, joka tarjoaa faktaan perustuvaa ja kokonaisvaltaista informaatiota esimerkiksi siitä, missä eri alustojen, laitteiden ja sovellusten käytössä mennään, ja miten kaikki tämä on linjassa laadittujen digistrategioiden kanssa. Näyttöön perustuvasta muutosjohtamisesta voidaan puhua silloin, kun johtamisessa ja päätöksenteossa tavoitellaan mitattuihin faktoihin perustuen mahdollisuutta tehdä asiat paremmin ja kohdentaa toimintaa aiemmasta poikkeavalla tavalla. Kun päätöksenteossa ja johtamisessa huomioidaan muiden seikkojen ohella omaan organisaatioon liittyvä, useasta eri lähteestä kerätty tieto, voidaan päästä tarkoituksenmukaisempiin lopputuloksiin kuin esimerkiksi tilanteessa, jossa ratkaisut perustuvat vahvasti vaikkapa intuitioon ja hiljaiseen tietoon organisaation tilanteesta. Faktat auttavat muutoksessa toimijoita usein ymmärtämään ja täydentämään muuta kautta muodostunutta kuvaa siitä, mistä muutoksessa on kysymys ja mitä kohti ollaan menossa. 


Asiantuntijaorganisaatioissa, kuten suomalaisissa kouluissa, muutoksen eteenpäinvieminen on oma lukunsa ja vaatii johtamiselta monentasoista ja -laatuista osaamista. Digitalisaation osalta suomalaisten koulujen digistrategian seuraamista sekä monipuolisten digitaalisten toimintaympäristöjen kehittämistä on peräänkuulutettu muun muassa Digiajan peruskoulu -hankkeen loppuraportissa. Tämä on johtamisen näkökulmasta mielenkiintoinen haaste. Me Edudata.io:ssa voimme auttaa tässä tarjoamalla ajantasaista, paikkansapitävää ja kokonaisvaltaista tietoa juuri teidän organisaation tilanteesta laadukkaan ja tuloksellisen muutosjohtamisen takaamiseksi.

Laura Luomanen-Jaakkola, laura@edudata.io

Lähteenä käytetty kirjaa Stenvall & Virtanen, 2007: Muutosta johtamassa. Helsinki, Edita.

7. kesäkuuta 2019

Digitaalisissa ympäristöissä syntyvän datan avulla kohti ymmärrystä ja viisasta päätöksentekoa

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan erilaisia käytäntöjä ja näkökulmia, joilla organisaation tietoa hyödynnetään johtamis- ja kehittämistoiminnassa. Eräs tiedolla johtamisen osa-alue on liiketoimintatiedon hallinta - monille arkikielessä tuttavallisemmin BI tai Business Intelligence - jota tarjoavien palveluiden ja välineiden tarkoituksena on kerätä, integroida, analysoida ja esittää organisaatiossa syntyvää tietoa sellaisessa muodossa, että siitä on hyötyä esimerkiksi päätöksenteon tukena.


Suomen kielessä sana “tieto” tarkoittaa montaa eri asiaa. Siksipä onkin hyvä hieman avata sitä, mihin me esimerkiksi Edudata.io -ratkaisun kehittämisessä pohjaamme ajatuksemme datan keräämisestä, siitä saatavasta informaatiosta ja viisaudesta, joka mahdollistuu, kun organisaation dataa on kerätty riittävän pitkään.

Eräs tunnettu lähestymiskulma tiedon eri tasojen havainnollistamiseen on niin sanottu DIKW-pyramidi, (Data, Information, Knowledge, Wisdom). Pyramidi kuvaa erinomaisesti myös Edudata.io:n avulla tehtävää tiedon jalostamisen prosessia ja siitä saatavaa hyötyä laadukkaan johtamisen tueksi:
  • Kerätään riittävästi ja sopivanlaista dataa
  • Muodostetaan datasta informaatiota selkeään, helposti tulkittavaan muotoon. Vastataan informaation avulla kysymyksiin siitä, mitä organisaatiossa tapahtuu.
  • Informaation avulla saadaan käsitys, tietämystä ja ymmärrystä oman organisaation tilasta isossa kuvassa, ja päästään näkemään sitä, miten eri asiat ja ilmiöt näyttäytyvät.
  • Ajan kuluessa, kun tietämystä on kertynyt riittävästi, voidaan koota synteesiä ja tehdä analyysitietoon perustuvaa, viisasta ja laadukasta päätöksentekoa.


Me Edudata.io:lla autamme koulutusalan organisaatioita pysymään ajan tasalla johtamisessa ja tarjoamme markkinoiden edelläkävijänä kokonaisvaltaisen data- analytiikkaratkaisun.

Ota yhteyttä, niin kerron lisää!

Laura
EDUDATA.IO connects, transforms and makes sense of your data

13. toukokuuta 2019

EDUDATA.IO - koulutusalan analytiikkaa

Dataohjautuvuus ja tiedolla johtaminen on tullut jäädäkseen. Koulutusalan analytiikkaan liittyvässä kehittämisessä on useita painopisteitä, joista yksi on koulutusta koskevien toimintalinjausten, säädösten ja resurssien optimointi kerättävän tiedon perusteella. Suomessa perusopetuksen digitalisaation yhteistä suuntaa kuvaavassa Opetushallituksen digilinjauksessa suuntana näyttää olevan, että tulevaisuudessa opetuksen järjestäjällä on vastuu opetuksen digitalisaation suunnitelmallisesta kehittämisestä, johtamisesta ja arvioimisesta.Luodaanko kunnassanne opetusteknologian ja digitalisaation suuntaviivoja tiedolla johtaen ja kerättyyn dataan perustuen?


Edudata.io on opetusalan analytiikan työkalu, joka kerää ja yhdistää dataa lukuisista eri lähteistä sekä tekee siitä ymmärrettävää informaatiota opetusalan tiedolla johtamisen tueksi. Edudata.io on markkinoiden ainoa ratkaisu, joka mahdollistaa sen, että kunnalla on käytettävissä organisaation omaan dataan pohjautuvaa, kattavaa informaatiota ja analytiikkaa siitä, mihin suuntaan ollaan menossa.

Palvelun avulla voidaan kerätä tietoa jopa sadoista eri lähteistä, kuten Primuksesta, O365:stä, Google G Suite:sta ja käyttäjän selaimesta. Kun dataa on kerätty riittävän kauan ja siitä on saatu informaatiota, voidaan hyödyntää analyysitietoa esimerkiksi kunnan strategian toteutumisesta digitaalisten opetuspalveluiden osalta.

Edudata.io on rakennettu maailman parhaita, analytiikkaa ja tekoälyä tukevia teknologioita hyödyntäen sekä opetusteknologian kansainvälisiä standardeja noudattaen. Tietosuoja-asiat ja datan turvassa säilyminen on taattu asiantuntevien osaajien toimesta. Edudata.io:n asiakkaat omistavat aina kaiken kerätyn datan, ja asiakkailla on aina vapaus päättää siitä, miten ja mihin heidän omistamaansa dataa käytetään.
Edelläkävijä, ota meihin yhteyttä!

Laura Luomanen-Jaakkola
COO